Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)?

Schoolbesturen en schooldirecteuren kunnen niet alles op eigen houtje beslissen. De overheid heeft namelijk aan ouders en leraren een recht van inspraak gegeven. Daar waar de schooldirecteur van de overheid zelfstandig beslissingen mag nemen, hebben de ouders en de leraren medezeggenschap. Natuurlijk kunnen niet alle ouders en leraren tegelijk met de schooldirecteur overleggen. Vandaar dat zij door een raad van enkele ouders en leraren worden vertegenwoordigd, de zogenaamde medezeggenschapsraad.

Wat zijn de taken den bevoegdheden van de MR?

De MR heeft een flink aantal taken en bevoegdheden. Die staan omschreven in de Wet medezeggenschap op scholen. Het komt erop neer dat de MR het beleid van de schooldirecteur positief kritisch volgt en meedenkt bij het oplossen van problemen. Maar er is meer, want voor besluiten over tal van onderwerpen moet de schooldirecteur verplicht advies aan de MR vragen. Ook zijn er besluiten die de schoolleiding alleen mag nemen als de MR ermee heeft ingestemd.

Waar praat en beslist de MR dan over mee?

De MR mag alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schooldirecteur geven. Wij praten bijvoorbeeld over het lesrooster, het financieel beleid, de organisatie van de school of het vakantierooster.

Soms kan de MR meebeslissen. In deze bevoegdheid is een verdeling gemaakt tussen de ouders in de MR, de leraren in de MR en deze MR leden tezamen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het schoolplan, de inzet van ouders, de invulling van de tussenschoolse opvang, de schoolgids en de bestemming van de ouderbijdrage. De in de MR deelnemende leraren mogen onder andere meebeslissen over de formatie, de eigen scholing, de verlofregeling of de arbeidsomstandigheden.

Het geven van instemming betekent dat de MR kan bepalen of een plan niet doorgaat. De schooldirecteur zal dan met een nieuw voorstel moeten komen, of zijn gelijk moeten halen bij de geschillencommissie, als hij echt vindt dat de plannen ongewijzigd door moeten gaan. Ook in deze gevallen geldt dat via goed overleg naar een gewenste oplossing wordt gezocht.

Wie zitten er in de MR van De Kiem?

PDF MR Voorstelstukje 2024-03-05

Wilt u een keer aansluiten bij de vergadering van de MR, meldt u zich dan van te voren aan via het e-mailadres MRKiem@ssba.net

Informatieve documenten MR:

WRD MR Jaarverslag 2022-2023

DOC MR Notulen vergadering 27-2-2024