Sociale veiligheid

Op de Kiem vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom hebben SSBA en Kindkracht in de afgelopen periode samen een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Dit beleidsplan is hier te downloaden.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met school en kinderopvang. Als Kindkracht en SSBA trekken we hier samen in op. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de kinderopvang en school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie en de inspectie voor kinderopvang zien toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)

 • Aandachtsfunctionaris: de intern begeleider, Marloes Witteveen en Helene van der Greft (beiden leidinggevende opvang)
 • Vertrouwenspersoon: Leonie L’Amie (leerkracht)
 • Manager Sociale Veiligheid: Karin Schouten (directeur onderwijs)
 • Opvoedprofessionals en ondersteunend personeel: Ilona Kaltner en Saskia Schepman (beiden leerkracht en gedragsspecialist)

Naast de 3 gedragsregels uit het Veiligheidsplan…

 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij;
 • We helpen elkaar;
 • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving;

…. besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:

 • ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • Het signaleringsinstrument ‘ZIEN’, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring
 • Het SENSOA vlaggensysteem om om te gaan met grensoverschrijdend gedrag;
 • PAD ( programma alternatieve denk strategieën)

 

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Go voor jeugd of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

De contactpersoon van Go voor Jeugd is: Leanne Brama De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige) is: Liza Staats.