Ouderraad

De ouderraad is een groep van negen enthousiaste ouders. Het is de bedoeling dat er sprake is van een representatieve ouderraad: ouders met jonge kinderen in de onderbouw en ouders met kinderen in de bovenbouw.

De ouderraad heeft als doelstelling om de betrokkenheid van ouders/verzorgers te stimuleren. Dit alles in het belang van de kinderen en leerkrachten. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de kinderen genieten van een leuke schooltijd.

Formeel vergaderen we 9 keer per jaar, hierbij zijn ook de andere geledingen van de school vertegenwoordigd, zoals een leerkracht namens het team.

De ouderraad kan het beste gezien worden als een activiteitencommissie ten behoeve van de school. Het takenpakket is veelomvattend. Wat doen we zoal? De activiteiten zijn zeer breed. Globaal kan er een onderverdeling gemaakt worden naar de meer schoolse activiteiten, zoals hulp aanbieden bij handwerklessen en overige projecten in de klas. Daarnaast zijn er de buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan excursies, schoolreisjes, sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, musical, klussen in en om school, groenmarkt en de kermiskar.

Het afstemmen van de activiteiten gebeurt altijd in samenspraak met het team van leerkrachten. Over een aansprekend thema voor de kleuters op de kermiskar wordt bijvoorbeeld overleg gevoerd met de kleuterjuffen, die het thema dan ook inpassen in hun programma. De uitvoering (uitwerken idee, timmeren, verven, bloemsteken) geschiedt hierna door actieve ouders.

Uiteraard moeten deze activiteiten allemaal gefinancierd worden. De gehele begroting wordt gemaakt op de inkomsten uit de ouderbijdrage. Daarnaast wordt er eenmaal per jaar een activiteit georganiseerd waar extra geld wordt opgehaald (denk aan een fiets- of wandeltocht).

Gelukkig hebben we op onze basisschool enthousiaste en betrokken ouders bij alle activiteiten en groepen. Hierdoor blijft het karakter van een dorpsschool behouden, waarbij onze kinderen het prima naar hun zin hebben.

Mocht je nu of straks meer informatie willen hebben over de rol van de ouderraad, neem dan gerust eens contact op met een van de leden. De namen staan vermeld in de jaargids. De ouderraad is ook bereikbaar via ordekiem@ssba.net. En mocht je graag de notulen van één van onze vergaderingen in willen zien, stuur dan een mail naar bovenstaand adres.

We wensen de kinderen een mooie schooltijd toe.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de ouderraad