Ouderraad

De ouderraad is een groep van negen enthousiaste moeders en vaders. Deze moeders en vaders worden door ouders gekozen voor een periode van in eerste instantie 3 jaar. Hierna zijn we herkiesbaar. Het is de bedoeling dat er sprake is van een representatieve ouderraad: ouders met jonge kinderen in de onderbouw en ouders met kinderen in de bovenbouw.

De ouderraad heeft als doelstelling om de betrokkenheid van ouders/verzorgers te stimuleren. Dit alles in het belang van de kinderen en leerkrachten. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de kinderen genieten van een leuke schooltijd.

Formeel vergaderen we 9 keer per jaar, hierbij zijn ook de andere geledingen van de school vertegenwoordigd zoals een leerkracht namens het team.

De ouderraad kan het beste gezien worden als een activiteitencommissie ten behoeve van de school. Het takenpakket is veelomvattend. Wat doen we zoal: Samenstellen van de activiteitenlijst, waarop ouders voor het begin van een nieuw schooljaar kunnen aangeven bij welke activiteiten ze willen helpen. De activiteiten zijn zeer breed. Globaal kan er een onderverdeling gemaakt worden naar de meer schoolse activiteiten, zoals hulp bij handwerklessen, timmerouders, leesouders en bibliotheekhulpen.

Daarnaast zijn er de buitenschoolse activiteiten. Hierbij kunnen we denken aan excursies, schoolreisjes, schaatsen, sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, musical, klussen in en om school, groenmarkt en de kermiskar. Het afstemmen van de activiteiten gebeurt altijd in samenspraak met het team van leerkrachten. Over een aansprekend thema voor de kleuters op de kermiskar wordt bijvoorbeeld overleg gevoerd met de kleuterjuffen, die het thema dan ook inpassen in hun programma. De uitvoering (uitwerken idee, timmeren, verven, bloemsteken) geschiedt hierna door actieve ouders.

Uiteraard moeten deze activiteiten allemaal gefinancierd worden. Gelukkig hebben we veel ouders die helpen bij het ophalen van het oud papier, dit is ongeveer de helft van de begroting de andere helft komt uit ouderbijdrage.

Gelukkig hebben we op onze basisschool enthousiaste en betrokken ouders bij alle activiteiten en groepen. Hierdoor blijft het karakter van een dorpsschool behouden, waarbij onze kinderen het prima naar hun zin hebben.

Mochten jullie nu of straks meer informatie willen hebben over de rol van de ouderraad en ouders, neem dan gerust eens contact op met een van de leden. De namen staan vermeld in de jaargids. Wellicht tot ziens, (weer) welkom en een mooie schooltijd voor jullie kinderen toegewenst.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de ouderraad.

Informatieve documenten OR:

PDF OR Taakverdeling De Kiem 2016-2017

PDF OR Jaarverslag 2016-2017

PDF OR Financieel verslag 2016-2017